ABOUT US : เกี่ยวกับเรา

  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักของชุมชนจังหวัดซึ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และลดความเหลื่อมล้ำ สู่ความเป็นสากลและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อย่างมีหลักธรรมาภิบาลมีพันธกิจ (Mission) 5 ด้าน ได้แก่ 1.)การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาที่มีคุณภาพและสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 2) การฝึกอบรม บริการวิชาการโดยจัดหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  3.)พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 4.) อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 5.) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผู้รับบริการวิทยาลัยชุมชนจึงมีหลากหลายกลุ่ม ทั้งนักศึกษา ประชาชนในชุมชน และบุคคลทั่วไป

         เพื่อจัดการศึกษาและบริการชุมชนสอดคล้องกับสภาพความต้องการและการดำรงชีวิต  ให้โอกาสทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาบทเรียนอย่างเท่าเทียมและรวดเร็ว สถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้สนับสนุนวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมชุมชน ตามพันธกิจดังกล่าว ให้ทันสมัย เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าถึงการเรียนรู้ ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบออนไลน์ สื่อมัลติมีเดีย และสื่อประชาสัมพันธ์ ที่มี เนื้อหาเข้าใจง่าย ทั้งภาพ เสียง หรือวิดีโอ ให้สามารถนำไปพัฒนาชุมชน และประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานของตน ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างงาน สร้างรายได้ และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

โครงการแหล่งเรียนรู้ ภาษาและวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ และการค้าอินโดจีน ในรูปแบบ Mukdahan Learning City โดย วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มุ่งเน้นการรวบรวมองค์ความรู้ 8 ชนเผ่าชนพื้นเมือง และคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ลาว จีน และชนชาติต่างๆในพื้นที่ เพื่อศึกษา และรวบรวมองค์ความรู้แบบบูรณาการเชื่อมโยง ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ศิลปกรรมและนวัตกรรม ของชาวจังหวัดมุกดาหาร  ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งแนวคิด และต่อยอดภูมิปัญญา มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้แหล่งเรียนรู้ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ และการค้าอินโดจีนในรูปแบบ มุกดาหาร ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการกระจายองค์ความรู้และจัดกิจกรรมในด้านที่เกี่ยวข้อง ผลิตสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย รังสรรค์ประโยชน์ในเชิงวิชาการ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพัฒนาอารยธรรมอินโดจีนให้มั่นคง ยั่งยืน เจริญรุ่งเรืองต่อไป

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top