พิพิธภัณฑ์ หว้านใหญ่

อาคารที่ว่าการอำเภอหว้านใหญ่หลังเก่า  หรือ .”พิพิธภัณฑ์ หว้านใหญ่”

วัดพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลบ้านหว้าน อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ผู้ประสานงาน นายสวัสดิ์ สีแก้ว โทร.0880659030

       โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ปี งบประมาณ 2566

 “ตามรอย สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ ท่าเสเด็จ หว้านใหญ่”(MUK_MUSEUM) จัดโดยวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

                   เวลา 9.00น วันที่ 31 มีนาคม 2566  นายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร ส่งมอบเรือจำลอง “เรือนางมณฑล” และร่วมกิจกรรมพิธีเปิด อาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่า อำเภอหว้านใหญ่ เป็น “พิพิธภัณฑ์หว้านใหญ่” โดย มี  ว่าที่ ร.ต.เอกวัฒนา คงคาน้อย  นายอำเภอหว้านใหญ่ รับมอบและเป็นประธานในพิธีเปิด พิพิธภัณฑ์หว้านใหญ่ อย่างเป็นทางการ

            วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร มีพันธกิจ ด้านการ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการ จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทั้งนี้ ได้ดำเนินการ  โครงการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพื่อยกระดับสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์(MUK_ MUSUEM) จำนวน  4.กิจกรรม โดยมีอาจารย์ดารินี บุตดีวงศ์ เป็นหัวหน้าโครงการ :กิจกรรมที่ 1  จัดทำแผนด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น(ช่างศิลป์ท้องถิ่น) และการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก ทุนวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร (เวทีประชาคม เพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เมืองมุกดาหาร)กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้ทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับ นักศึกษา (ชมรมศิลปะวัฒนธรรมวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร)กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรด้านการยกระดับทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่สินค้าหรือบริการ (ของฝากของที่ระลึกจากภูมิปัญญาเมืองมุกดาหาร) และกิจกรรมที่ 4 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน และ สื่อMultimedia) โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมจำนวน 250คน

           และในวันนี้ 31 มีนาคม 2566  จากการดำเนินกิจกรรมมาจนถึงลำดับกิจกรรมที่ 4 เพื่อสรุปผลกิจกรรม จึงได้ก่อเกิดเป็นการเริ่มต้น พิพิธภัณฑ์หว้านใหญ่ขึ้นโดยเป็นมติของชุมชนและทุกภาคส่วนที่เข้าร่วม  วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารจึงได้นำเรือโมเดล จำลอง “เรือนางมณฑล” นำมามอบให้กับอำเภอหว้านใหญ่ เพื่อต่อยอดการเพิ่มมูลค่า ให้แก่ชุมชนต่อไป นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผอ.สวท.มุกดาหาร ว่าที่ ร.ต. กิติวรรณ มณีล้ำ เป็นวิทยากร ด้านการส่งเสริมสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้แก่ชุมชนอีกด้วยสำหรับ “พิพิธภัณฑ์หว้านใหญ่” เป็นอาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่า เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ตะวันตก ตั้งอยู่ภายในบริเวณพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอายุกว่า 100 ปี ตั้งบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2449 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จเยือนนครพนมและมุกดาหาร โดยนั่งเรือมาตามลำน้ำโขงและมาขึ้นบก ณ ท่าเสเด็จ มีภาพเหตุการณ์ที่เสด็จตรวจหัวเมืองในมณฑลอีสานประทับทั่งอยู่บนเกวียนให้ได้ชม นอกจากนี้ ภายในวัดจะมีโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างเก่าแก่สวยงาม คือ โบสถ์เก่าแก่(สิมอีสาน) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2459 ศิลปะผสมตะวันตก ไทย เวียดนาม ฝรั่งเศส มีพระมหาเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ องค์พระขนาดใหญ่ริมน้ำโขง

Posts created 14

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top