พิพิธภัณฑ์มูนมังบางทรายใหญ่

พิพิธภัณฑ์มูนมังบางทรายใหญ่

(Moon Mang Bang Sai Yai Museum)


“ของเก่าเล่าเรื่อง” บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์เจ้าเมืองมุกดาหารในอดีต ของคนไทอีสาน หรือ “ลาวอีสาน”  โดย คุณหม่อม (กาเม้น)อัครพล ทองมหา

ประวัติความเป็นมา (History)

ความเป็นมามูนมังบางทรายใหญ่นั้นเนื่องจาก นายอัครพล ทองมหา ปราชญ์ชาวบ้านด้านศาสนาและวัฒนธรรม ได้เก็บรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ในสมัยก่อนผ้าเก่าผ้าซิ่นต่างๆ ไว้มากพอสมควร จึงจัดตั้งเป็นมูนมังบางทรายใหญ่ขึ้น เป็นแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์เล็กๆกลางชุมชน วัตถุประสงค์ คือ ให้คนในชุมชน เด็กเยาวชนบุคลทั่วไปได้เรียนรู้ศึกษา ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านและชุมชน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในเรื่องต่างๆ จารีตฮีตครอง ประเพณี พิธีกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น  เพื่อให้รู้ถึงรากเหง้าของชุมชนตนเอง ไม่มากก็น้อยและสืบทอดสืบสานต่อไป

The history of Bang Sai Yai that’s because Mr.Akkaraphon Thongmaha,  a religious and cultural village philosopher, has collected items and utensils in the past, old Sarongs. Therefore, it was established as Moon Mang Bang Sai Yai. It is a small historical resource in the middle of the community. It’s purpose is for people in the community, children,youth,general people to learn and study. History of village and community local history In various matters, It will take over the traditions, rituals, and local cultures. To know the roots of their community more or less and continue to inherit.

ภาพสิ่งของในพิพิธภัณฑ์

(Pictures Of Things in the Museum)

    ของกิน บ่กิน มันเน่า ของเก่าบ่เล่ามันลืม แหล่งข้อมูล เล็กๆ กลางชุมชน พิพิธภัณฑ์มูนมังบางทรายใหญ่

กรรมการพิพิธภัณฑ์ (Museum committee)

ชื่อ – สกุล ผู้ประสานงาน

(Name – Sername Coordinator)

คุณอัครพล ทองมหา  083-6782702

Mr. Akkaraphon Thongmaha

ที่อยู่พิพิธภัณฑ์ (Museum address)

93 หมู่ 2 บ้านบางทรายใหญ่ ตำบลบางทรายใหญ่

อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

93 Moo 2, Bang Sai Yai, Bang Sai Yai Subdistrict, Mueang District, Mukdahan Province

Posts created 14

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top