พิพิธภัณฑ์ชุมชนไทอีสานบ้านค้อ

พิพิธภัณฑ์ชุมชนไทอีสานบ้านค้อ

ตั้งอยู่ภายในวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านค้อ ตั้งอยู่ภายในวัดชัยภูมิ ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี  เป็นวัดประจำหมู่บ้าน มีงานประเพณีบุญข้าวจี่ยักษ์ ประเพณีบุญคุ้ม ตุ้มโฮมวัฒนธรรม งานประเพณีบุญข้าวจี่เป็นงานที่จัดขึ้นมาเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามตามประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ของชาวอีสาน ซึ่งถือเป็นจารีตที่ปฏิบัติสืบมาว่า เมื่อได้เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวใหม่หากได้มีการจัดทำบุญประเพณีถวายทานแด่พระภิกษุสงฆ์ก่อนถือว่าได้อานิสงค์มาก ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในตำบลบ้านค้อได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการสืบทอดประเพณีอันดีงาน จึงร่วมแรงร่วมใจจัดงานนี้ขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีบุญข้าวจี่ เพื่อสร้างเสริมพลังความสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านค้อ และตำบลใกล้เคียง พร้อมทั้งให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นทราบและเข้าใจ ภาคภูมิใจในบุญประเพณีของชาวอีสานตามฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ และปฏิบัติตามจารีตประเพณี และถือปฏิบัติศีลธรรมอันดีงามในท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป จุดเริ่มต้นของการรวบรวมสิ่งของ เพื่อจัดตั้งเปนพิพิธภัณฑ์ มาจากการรวบรวม สิ่งของโบราณโดย เจ้าอาวาสวัด และการริเริ่มโดยตระกูลเก่าแก่ สกุล”คนคล่อง” ตั้งต้น โดยการรวบรวมผ้าป้าของลูกหลาน ในรุ่นของ ดร.จุไรรัตน์ คนคล่อง และ ดร.ดารินี บุตดีวงศ์ พร้อมเครือญาติ มอบถวายเพื่อก่อสร้าง เป็นอาคาร ซึ่งเคยใช้เป็น โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านค้อ และรองรับนักท่องเที่ยว  ในช่วงเทศกาลงานบุญประเพณีต่างๆ โดยเฉพาะบุญข้าวจี่ยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชาว ไทยอีสาน การหาอยู่หากินโดยมีการจัดแสดงเครื่องสาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาอาหาร เป็นต้น

Posts created 14

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top