พิพิธภัณฑ์ชุมชนผู้ไท ตำบลบ้านเป้า

พิพิธภัณฑ์ชุมชนผู้ไท ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

                   จัดตั้งขึ้นโดยโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า โดยมีนายศักดาชัย ปัททุม และนายบริบูรณ์ อาจวิชัยสมาชิกเทศบาลตำบลบ้านเป้าเป็นแกนนำ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร รวบรวมสิ่งของโบราณที่บ่งบอกวิถีชีวิตและความเป็นมา ประวัติกสรจัดตั้งหมู่บ้าน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้กลุ่มชาติพันธ์ภูไท บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ได้แก่ อุปกรณ์การทำนาในอดีต เครื่องมือการเกษตร เครื่องมือดักจับสัตว์เพื่อเป็นอาหาร อุปกรณ์เครื่องครัวลูกข้าวเหนียว อุปกรณ์ทอผ้าซึ่งมีอายุกว่าร้อยปี โดยเฉพาะกะโบม เป็นชื่อเรียกแผ่นไม้ซึ่งใช้ในการนึ่งข้าวเหนียว เป็นภาษาเฉพาะของชาวผู้ไท เครื่องดนตรี ของสะสมจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น และของโบราณอีกมากมาย

                นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านเป้า เป็นนักเล่าเรื่องที่ถ่ายทอดวิธีการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และนวัตกรรมในอดีตได้เป็นอย่างดี เป็นแหล่งเรียนรู้ซึ่งได้แลกเปลี่ยนและมีการศึกษาดูงานระหว่างวิทยาลัย ฒ ผู้เฒ่าจากจังหวัดอื่นๆอีกด้วย เชื่อมโยงกับเส้นทางท่องเที่ยว และโฮมสเตย์บ้านเป้า และบ้านภู

นายจันทร์พจน์  บุรัตน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุและประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเป้า กล่าวในวันจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลบ้านเป้าว่า จากการที่ได้พูดคุยหารือกับหลายๆ ฝ่าย ทั้งในระดับตำบลและระดับจังหวัด และนโยบายรัฐบาล เริ่มให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเรื่อย จึงอยากเห็นผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมและเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเป็นการพบปะ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ จากนั้นได้หารือกับนักเรียนผู้สูงอายุในตำบลบ้านเป้า จากการสำรวจมีผู้สูงอายุประมาณ 750 คน และได้มีนักเรียนผู้สูงอายุที่จะสมัครในเทอมแรกประมาณ 30 คน มีอยู่ 4 เรื่องที่อยากจะเรียนรู้ คือ 1) เรื่องการรักษาสุขภาพ กาย-ใจ 2) เรื่องการเพิ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3)การสร้างอาชีพ 4)เรื่องธรรมะ โดยเบื้องต้นมีงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อนงานในช่วงแรก ประมาณ 50,000 บาท โดยมาจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) และ โครงการหลักประกันสุขภาพตำบล ในส่วนของหน่วยงานอื่นที่ได้ประสานไปแล้วเช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านเป้าที่จะเอื้อเฟื้อสถานที่ในการเรียนการสอน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เอื้อเฟื้อวิทยากรกระบวนการ และอีกหลายหน่วยงานที่พร้อมให้การสนับสนุน

Posts created 14

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top